Cilët jemi...

Instituti i Ndërtimit është institucion me vet-financim, krijuar ne baze te Urdhrit nr. 225, dt.29.06.2004 “Për krijimin e Institutit e Ndërtimit” ne varësi te Ministrisë se Zhvillimit Urban dhe Turizmit, me seli ne Tirane. ai eshte krijuar si rezultat i bashkimit te disa institucioneve qe zhvillojne aktivitetin e tyre ne fushen e ndertimeve. Ky institut eshte i vetmi i ketij lloji ne Shqiperi.

Objekti kryesor i punes se Institutit te Ndertimit eshte kryerja e sherbimeve konform standardeve ne fuqi ne fushen e ndertimit, si dhe kryerja e veprimtarise shkencore e teknologjike per te trete, te tilla si oponenca, ekspertiza, vleresime cilesore te prodhimevete ndertimit.